Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thị trấn

DANH MỤC BỘ TTHH THUỘC PHẠM VI XỬ LÝ CỦA UBND CẤP XÃ


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 11/11/2019 10:39:19 SA

Xem chi tiết tại đây:/Portals/18/DANH%20MUC%20THU%20TUC%20HANH%20CHINH_1.doc
 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 10/2021

(18/10/2021)
Thông báo số 123/TB-UBND ngày 30/8/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021 (31/8/2021)
Thông báo số 112/TB-UBND ngày 29/7/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021 (31/8/2021)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 07/2021

 

(2/7/2021)
Thông báo số 68/TB-UBND ngày 01/6/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 (2/6/2021)
Thông báo số 33/TB-UBND ngày 31/3/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021 (5/4/2021)
Thông báo số 22/TB-UBND ngày 01/3/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2021 (2/3/2021)
Thông báo số 12/TB-UBND ngày 29/02/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2021 (29/1/2021)
Thông báo số 214/TB-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 (29/12/2020)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Cửa Tùng